Spørgsmål: 

Hvordan sammensættes de nye primærgrupper?

 

Svar:

Primærgrupperne dannes indenfor de nuværende teams.

Vi vil således tage alt det hensyn, vi kan til nuværende gode relationer.

Både barn-barn og også barn-voksen.

Det er naturligvis ikke alt, der kan gå op i en sådan proces. Men vi vil høre børnene og spørge dem, hvem de gerne vil følges med i den nye gruppe.

Vi vil også inddrage jer i denne proces og I vil blive orienteret her på forældreintra i forhold til de konkrete datoer.

 

Se principperne her: Kære forældre

 
Spørgsmål:

Hvordan inddrages børnene i processen?

 

Svar:

Afdelingslederne vil i uge 13 besøge alle klasser og sammen med klassens primærvoksne fortælle børnene om de nye aldersblandede klasser.

I vil blive orienteret her gennem forældreintra, således at I kan tale med jeres børn om deres ønsker.

Herefter vil alle primærvoksne tale med børnene om deres ønsker og disse vil blive mailet til hjemmet, således at I kan tale med børnene om det.

Har I kommentarer eller yderligere ønsker, er I meget velkomne til at kontakte os.

 

Spørgsmål:

Hvornår er stormøde III?

Svar:

Stormødet III afvikles i uge i uge 20: Onsdag den 18. maj kl. 19-22

Vi håber, at så mange forældre som muligt vil komme og deltage.

Den aften vil der blive orienteret om hvordan hverdagen vil se ud, der vil være tid til debat og vi skal samles i de nye hjemmegrupper/primærgrupper og starte det nye samarbejde op.

 

 

Spørgsmål:

Hvordan skal jeg vejlede mit barn i forhold til ønsker om kammerater i hjemmegruppen?

Svar:

Det vigtige i hjemmegruppen er oplevelsen af at høre til, at have en base i sin skoledag. Her arbejdes med at bruge det man kan - sammen med de andre.

I hjemmegruppen ”giver man hinanden plads” og kan arbejde og lege sammen, her handler det om at ”kunne sammen” og om at give hinanden noget.

Derfor vil det være godt for jeres barn, at de i overgangen til de nye hjemmegrupper følges med nogen, som de er trygge ved og har en oplevelse af, at de kan sammen med.

 

Spørgsmål: 

Er der mange børn, der er blevet indmeldt på andre skoler pga. Nye Fællesskaber?

Svar:

Nej det er der ikke. Der er ikke flere børn i år end vi kender fra de forrige år, hvor forældrene vælger en af de andre skoler i nærområdet. I år har fire valgt Hvinningdal og én Balleskolen. Alle disse har søskende på de pågældende skoler.

Mens der er tre fra Hvinningdal, to fra Balle og derudover fire fra andre skoledistrikter – i alt ni børn - som er indskrevet her til børnehaveklassetrinnet fra andre distrikter her ved os.

 

Spørgsmål: 

Får børnene ikke mange flere relationer og grupper, som de skal forholde sig til i Nye Fællesskaber? – Og hvem har styr på det (socialt og fagligt)?

Svar:

Der vil ikke være stor forskel i forhold til nu. I forhold til uderummene kender vi allerede, at børnene er på forskellige hold i de enkelte fag. Sådan vil det også være fremover. Vi vil i Nye Fællesskaber bestræbe os på, at gøre flere af holdene længerevarende. På den måde vil der blive større kontinuitet og bedre mulighed for, at relationerne på holdet bliver givende for indlæringen.

Den primærvoksne vil have styr på det enkelte barn, som nu. Her er samtalerne i teamet og klasseloggen på intra vigtige funktioner. På samme måde støtter Min Egen Bog, samtalerne med primærbarnet og samtalerne med jer, den primærvoksnes kendskab til barnet.

 

Spørgsmål:

Har børnene ikke brug for at møde nogle andre børn, som de er lige med i forhold til alder og indlæring? 

Svar:

Jo, bestemt. Derfor er uderummene også vigtige. Her møder de nogle, som de er på linje med. Ofte er de også på samme alder, men det er ikke det allervigtigste kriterium. Det vigtigste er, at de indlæringsmæssigt har brug for den samme udfordring. Det kan være fagligt niveau eller interesse oma..

Derudover vil der være aktiviteter i forbindelse med prøver, overgange oma.., hvor det giver mening at samle børn fra samme årgang. Hvilket vi selvfølgelig også vil gøre.

 

Spørgsmål: 

Er der noget I kan bruge os til som forældre i opbygningen af den nye skole?

Svar:

Ja, helt bestemt!

Vi vil i forbindelse med Stormøde III fortælle mere om dette. Det er bl.a. noget af det, som arbejdsgrupperne fra forrige stormøde har arbejdet med.

Vi håber meget, at kunne nedsætte nye ad-hoc interessegrupper, omkring de temaer som der er interesse for og som vil kunne styrke hele skolens fællesskab i lokalområdet.

 

Desuden er der naturligvis brug for, at der opbygges et godt forældresamarbejde omkring den enkelte hjemmegruppe. Dette arbejde vil vi allerede starte op på Stormøde III, hvor vi vil samles i de nye hjemme/primærgrupper og i fællesskab drøfte, hvorledes vi vil skabe det gode samarbejde. Her vil der være inspiration at hente og ideer fra interessegrupperne.

 

Spørgsmål:  

Bliver børnehavebørnene også spurgt om, hvem de vil følges med ind i skolens hjemmegrupper?

-         og hvad med de børn, som kommer fra andre børnehaver end skolens?

Svar:

Børnene fra børnehaven bliver ikke spurgt til ønsker vedr. nye hjemmegrupper, men pædagogerne fra børnehaverne giver en overlevering til personalet i skolen med fokus på børns kompetencer og relationer.

Børnene fra Kærsgården får besøg af et personale fra skolen, hvor denne overlevering også foregår. Derudover vil børnene fra Kærsgården i år blive tilbudt at deltage i et projekt sammen med storebørnsklubben fra Buskelundskolens børnehave, hvor 0. – 1. klasse også deltager. I dette samarbejde vil de ansatte naturligvis også have fokus på de gode relationer børnene imellem.